HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICEȘTI

În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți.
Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar.
Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale.
Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce ședințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.