Hotărâri Consiliul Local al Comunei Micești – 2022

Hotărâri Consiliul Local Micești

Hotărârea nr.50 din 14.11.2022 privind implementarea proiectului Construire centru de colectare deșeuri prin aport voluntar în comuna Micești, Județul Argeș, cu finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Apelul de proiecte:lffii#1, PNRR/2022/C3/S/I.1.A

Hotărârea nr.49 din 14.11.2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Micești din Județul Argeș pentru o perioadă de trei luni

Hotărârea nr.48/31.10.2022 – referitor la participarea comunei Micești, județul Argeș in cadrul Programului de realizare a pistelor pentru biciclete cu proiectul ,,Realizare piste pentru biciclete în comuna Micești, județul Argeș

Hotărârea nr.47/31.10.2022 – privind aprobarea proiectului tehnic, detalii de execuție, caiete de sarcini, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții Prima înființare a rețelei publice de apă uzată, inclusiv stație de epurare în satele Micești și Purcăreni, comuna Micești, județul Argeș”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții Anghel
Saligny precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.


Hotărârea nr.46/31.10.2022 – privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții Înființare sistem centralizat de alimentare cu apă în satul Brânzari, comuna Micești, județul Argeș, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții Anghel Saligny precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

Hotărârea nr.45/31.10.2022 – privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții Prima înființare a rețelei publice de apă uzată, inclusiv stație de epurare în satele Micești și Purcăreni, comuna Micești, județul Argeș”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții Anghel Saligny, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

Hotărârea nr.44/31.10.2022 – privind aprobarea modificirii și completării Hotărârii Consiliului Local al Comunei Micești nr.40 din27.09,2022 privind aprobarea denumirilor străzilor și aleeilor (Nomenclatura stradală) din Comuna Micești, județul Argeș

Hotărârea nr.43/27.09.2022 – privind aprobarea solicitării de preluare in administrare a terenului aferent investiției proiectului Înființare piste pentru biciclete în comuna Micești, județul Argeș în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, COMPONENTA 10 -Fondul Local

Hotărârea nr.42/27.09.2022 – completarea HCL Nr.24 din 31.05.2022 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului și a depunerii proiectului de investiții Înființare piste pentru biciclete în comuna Micești, județul Argeș în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, COMPONENTA 10 – Fondul Local

Hotărârea nr.41/27.09.2022 – privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Micești în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr.1 pentru anul școlar 2022-2023

Hotărârea nr.40/27.09.2022 – privind aprobarea denumirilor străzilor și aleilor (Nomenclatura stradală) din Comuna Micești, județul Argeș

Hotărârea nr.39/27.09.2022 – privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Micești pe trimestrul III 2022

Hotărârea nr.38/29.08.2022 – privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiții Înființare creșă în comuna Micești, județul Argeș

Hotărârea nr.37/29.08.2022 – privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Micești, pentru perioada 2021-2027

Hotărârea nr.36/29.08.2022 – privind atestarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Micești, județul Argeș

Hotărârea nr.35/29.08.2022 – privind amenajarea în lăcaș de rugăciune (troiță) a izvoarelor stradale de apă potabilă din satul Micești, zona bisericii cu hramurile ,,Intrarea Domnului în Ierusalim și Adormirea Maicii Domnului”, zona fermei din satul Micești, izvor Victor Bolovan și izvor Valea Iedului din satul Purcăreni.

Hotărârea nr.34/29.08.2022 – privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Micești pe trimestrul III 2022

Hotărârea nr.33/29.08.2022 – cu privire la constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Oprescu Ion-Cristian și declararea ca vacant a locului deținut de acesta

Hotărârea nr.32/29.08.2022 – prin care se aprobă ca, domnul consilier local HAPA VICTOR-ION – Partidul Social Democrat, să facă parte din Comisia I de specialitate a Consiliului Local al comunei Micești din județul Argeș – Comisia de specialitate pentru buget-finanțe, patrimoniu,fonduri europene, relații externe, sănătate, muncă, protecție socială și strategii de dezvoltare comunitară și pentru modificarea în acest sens a punctului II. al art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Comunei Micești din Județul Argeș nr.2 din 10.12.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Micești din județul Argeș

Hotărârea nr.31/18.08.2022 – privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public și aprobarea investiției Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, în comuna Micești, Județul Argeș

Hotărârea nr.30/18.08.2022 – privind aprobarea concesionarii prin licitație publică a unor spații cu destinația de cabinete medicale aflate în incinta Dispensarului uman Micești, pentru stomatologie, cabinet medic familie l, cabinet medic familie 2, în vederea desfășurării de activități medicale

Hotărârea nr.29/18.08.2022 – privind introducerea în intravilan și reglementare urbanistică în vederea realizării investiției, Construire locuință individuală, com. Micești sat Micești, nr. 37, jud. Argeș

Hotărârea nr.28/18.08.2022 – privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Micești din județul Argeș pentru o perioadă de trei luni

Hotărârea nr.27/11.07.2022 – privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Micești pe trimestrul III 2022

Hotărârea nr.26/11.07.2022 – privind aprobarea proiectului tehnic nr. 1103/2022 și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție Modernizare drumuri locale în comuna Micești, județul Argeș – Etapa I – străzile Valea Troislav, Aleea Dumbravei, și Valea Purcăreanca DC 226

Hotărârea nr.25/11.07.2022 – privind aprobarea Devizului general actualizat după aplicarea influentelor conform prevederi O.U.G. 47 din 2022 pentru obiectivul de investiție Înființare creșă în Comuna Micești, județul Argeș

Hotărârea nr.24/31.05.2022 – privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului și a depunerii proiectului Înființare piste pentru biciclete în comuna Micești, județul Argeș, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, COMPONENTA 10 – Fondul local

Hotărârea nr.23/31.05.2022 – privind aprobarea rețelei școlare de pe raza UNITĂȚII ADMINISTRATIV TERITORIALE COMUNA MICE$TI, pentru anul școlar 2022-2023

Hotărârea nr.22/31.05.2022 – privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Micești din județul Argeș pentru o perioadă de trei luni

Hotărârea nr.21/26.04.2022 – cu cu privire la constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al doamnei Comănescu Ana Maria și declararea ca vacant a locului deținut de aceasta

Hotărârea nr.20/26.04.2022 – cu privire la aprobarea organigramei și a ștatului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Micești

Hotărârea nr.19/26.04.2022 – privind amenajarea și dotarea unui parc verde cu arbori, arbuști, alei pietonale, foișoare, bancuțe, mese de ping-pong din beton, aparat multifuncțional pentru fitness, multifuncțional destinat recreerii copiilor, pe vechiul amplasament al școlii vechi din satul Micești

Hotărârea nr.18/27.03.2022 – privind aprobarea Proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție: Înființare locuri de joacă în satele Micești, Purcăreni, Păuleasca din comuna Micești, județul Argeș – loc de joacă PĂULEASCA

Hotărârea nr.17/21.03.2022 – privind obiectivul „Schimbarea destinației prin demolarea clădirii unde a funcționat vechea școală din satul Micești”

Hotărârea nr.16/21.03.2022 – privind aprobarea obiectului de investiție „ÎNFIINTARE CABINETE MEDICALE ȘCOLARE IN CADRUL ȘCOLILOR DÎN COMUNA MICE$TI, JUDEȚUL ARGEȘ”

Hotărârea nr.15/21.03.2022 – cu privire la prelungirea scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN

Hotărârea nr.14/21.03.2022 – privind obiectivul „Sistem de supraveghere video performant in comuna Micești ,județul ARGEȘ”

Hotărârea nr.13/21.03.2022 – privind ––––––

Hotărârea nr.12/25.02.2022 – privind desemnarea a 2 consilieri locali membri ai comisiei pentru evaluarea performanțelor profesionale ale secretarului general al comunei Micești, județul ARGEȘ

Hotărârea nr. 11/25.02.2022 – privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare juridică în vederea apărării intereselor intimatului-pârât CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICEȘTI în Dosarul nr. 1463/109/2021 aflat pe rolul Curții de Apel Pitești, în contradictoriu cu recurentul-reclamant PREFECTUL JUDEȚULUI ARGEȘ, în limita sumei de 2000 lei

Hotărârea nr.10/25.02.2022 – privind aprobarea modificării prețului la apa potabilă în comuna Micești, județul Argeș

Hotărârea nr.09/25.02.2022 – privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Micești pe anul 2022 și estimările pentru anii 2023-2025

Hotărârea nr.08/25.02.2022
pentru aprobarea Planului de muncă estimativ întocmit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 cu lucrările de interes local care urmează a fi prestate de către beneficiarii acestei legi în anul 2022


Hotărârea nr.07/25.02.2022 – privind aprobarea Amenajamentului Pastoral al Comunei Micești din Județul Argeș

Hotărârea nr.06/25.02.2022 – privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Micești din județul Argeș pentru o perioadă de trei luni

Hotărârea nr.05/05.01.2022 – privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2022

Hotărârea nr.04/05.01.2022 – privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Micești din Județul Argeș nr. 50 din 28.12.2021 cu privire la implementarea proiectului DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT DIN COMUNA MICEȘTI, JUDETUL ARGEȘ CU AUTOBASCULANTĂ

Hotărârea nr.03/05.01.2022 – privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Micești din Județul Argeș nr. 49 din 28.12.2021 privind completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 12 din 14.03.2013 a Consiliului Local al comunei Micești, județul Argeș

Hotărârea nr.02/05.01.2022 – privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Micești din Județul Argeș nr. 48 din 28.12.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum ‘i a taxelor speciale, pentru anul 2022

Hotărârea nr.01/05.01.2022 – privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Micești din Județul Argeș nr. 47 din 28.12.2021 privind completarea planului strategic de dezvoltare durabilă a comunei Micești 2014-2020

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *